Connect with us

Gündem

Dernek ve vakıflara kayyum yasası TBMM’de kabul edildi


Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen, derneklere ve vakıflara kayyum atanmasının önünü açan kanun teklifinin ilk 19 maddesi kabul edildi.

Dernek ve vakıflara kayyum atanmasının önünü açan, Cumhurbaşkanı’na kuruluşların malvarlığına el koyma ve faaliyetleri durdurma yetkisi veren yasa teklifinin ilk 19 maddesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

AKP’li milletvekilleri tarafınca Meclis’e sunulan ve Cumhurbaşkanı ile İçişleri Bakanlığı’nın yetkilerini genişleten, dernekler, vakıflar, ulusal ve internasyonal sivil cemiyet kuruluşlarına kayyım atamasının teklifin ilk 19 maddesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen kanun teklifi, derneklere kayyum atanmasının da önünü açıyor.

Bu teklifle, izinsiz yardım toplama faaliyetinin web ortamında yapıldığının tespiti halinde ilgili valilik yada İçişleri Bakanlığı tarafınca içeriğin çıkarılması bildiriminde bulunulacak; minimum 24 saat içinde içerik kaldırılmazsa ilgili valilik yada İçişleri Bakanlığı, erişimi engellemek için Barış Ceza Hakimliğine başvuracak.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına gore kabul edilen maddelerin içerikleri şu şekilde:

MAL VARLIĞININ DONDURULMASI VE YASAKLARIN UYGULANMASI

BMGK’nin kararlarına mevzu şahıs yada kuruluşların yada bunlar tarafınca direkt yada dolaylı olarak denetim edilen ya da bunların adına yada hesabına hareket eden şahıs yada kuruluşların Türkiye’de bulunan mal varlığının, deniz ulaşım araçlarının dondurulması yada yasaklama kararları ile bu kararların kaldırılması kararları, Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de piyasaya çıkan kararıyla gecikmeksizin uygulanacak.

BMGK’nin kararlarında belirtilen organizasyonların yada bunlar tarafınca direkt yada dolaylı olarak denetim edilen ya da bunların adına yada hesabına hareket eden şahıs yada kuruluşların yasaklı işlem ve faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin makul sebeplerin varlığı halinde Denetim ve İşbirliği Komisyonunun önerisi üstüne Türkiye’deki mal varlıkları, Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de piyasaya çıkan kararıyla gecikmeksizin dondurulacak.

Kararların Resmi Gazete’de yayımlanması ile nihai listeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafınca web sitelerinde gecikmeksizin yayımlanacak.

Yasaklama kararları ilgisine gore yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafınca derhal yerine getirilecek.

CEZA HÜKÜMLERİ

Yasaklara aykırı hareket edenler, eylem, daha ağır cezayı gerektiren başka bir kabahat oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 8 yıla kadar çeşitli cezalara yada adli para cezasına çarptırılabilecek.

Mal varlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen yada yerine getirmekte dikkatsizlik yada gecikme gösteren kişilere, eylem, daha ağır cezayı gerektiren başka bir kabahat oluşturmadığı takdirde, 6 aydan 2 yıla kadar hapis yada adli para cezası verilecek.

Söz mevzusu suçların, kamu görevinin sağlamış olduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, daha ağır ceza verilebilecek.

Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile Komisyonun emek verme usul ve esasları Hakkaniyet, Dışişleri, Enerji ve Doğal Kaynaklar, Gömü ve Maliye, İçişleri ile Tecim bakanlıkları tarafınca, müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenecek. Yönetmelik, kanunun yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren bir ay içinde yürürlüğe konulacak.

İZİNSİZ YARDIM TOPLAMA FAALİYETLERİ

İzinsiz yardım toplama faaliyetinin web ortamında yapıldığının tespiti halinde ilgili valilik yada İçişleri Bakanlığı tarafınca içerik yada yer sağlayıcıya, yardım toplama faaliyetine ilişkin içeriğin çıkarılması için web sayfalarındaki yazışma araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilmiş bilgiler üstünden elektronik posta yada öteki yazışma araçları ile bildirimde bulunulacak.

İçeriğin en geç 24 saat içinde çıkarılmaması, içerik ve yer sağlayıcıya ilişkin bilgilerin edinilememesi ya da teknik nedenlerle bildirimde bulunulamaması halinde ilgili valilik yada İçişleri Bakanlığı, web ortamındaki söz mevzusu içeriğe ilişkin erişimin engellenmesine karar verilmesi için barış ceza hakimliğine başvuracak. Hakim, talebi en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlayacak ve gereği yapılmak suretiyle direkt Informasyon Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderecek. Bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine gore itiraz edilebilecek. Erişimin engellenmesi sonucu, içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilecek.

Yurt içine ve yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenecek.

Denetim ile görevlendirilenler ve izin vermeye yetkili makamlar, yardım toplama faaliyetiyle ilgili olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarından, bankalar dahil gerçek ve tüzel kişilerden denetim görevi kapsamına giren hususla sınırı olan olarak ilgili informasyon ve belgeyi isteme yetkisine haiz olacak. Talepte bulunulanlar hususi kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek informasyon ve belge vermekten kaçınamayacak.

İzinsiz yardım toplayanlara 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar yönetimsel para cezası verilecek. İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halinde ise 10 bin Türk lirasından 200 bin Türk lirasına kadar yönetimsel para cezası uygulanacak. İzinsiz yardım toplanmasına yer ve olanak sağlayanlar, uyarılmalarına karşın bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk lirası yönetimsel para cezası ile cezalandırılacak.

Ek olarak, gerçek kişiler, yardım toplama faaliyeti için minimum üç kişiden ibaret görevli kurul oluşturmak zorunda olacak.

Belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak yurt dışına yardım icra eden görevli kurul üyelerine, 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar yönetimsel para cezası verilecek.

Kendilerinden istenen informasyon ve belgeleri vermeyenlere 5 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına kadar yönetimsel para cezası uygulanacak. Bu aykırılığın kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde gerçekleşmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşunda çalıştırılma biçimine bakılmaksızın vazife yapanlar hakkında ilgili mevzuat uyarınca disiplin hükümlerine gore işlem yapılacak ve sonucu yetkili makama bildirilecek.

Makbuzla belirli bölgelere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler kanalıyla, spor gösterileri, seyahat ve eğlenceler düzenlemek yada detayları otomatik ya da elektronik olarak işleme doğal olarak tutmuş sistemler kullanmak suretiyle izinsiz yardım toplayanlar, uyarılmalarına karşın bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına kadar yönetimsel para cezasına çarptırılacak.

İzin vermeye yetkili makamın izin verdiği yer haricinde yardım toplayanlar, uyarılmalarına karşın bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına kadar yönetimsel para cezası ile cezalandırılacak.

Bu kanunun öteki hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri kabahat oluşturmadığı takdirde 1000 Türk lirası yönetimsel para cezası verilecek.

İzinsiz toplanan mal ve paralara el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararlaştırılacak.

İdari yaptırımlara karar vermeye yardım toplama iznini veren makam yetkili olacak. İzinsiz yardım toplanması halinde yönetimsel yaptırımlara vali karar verecek. Vali bu yetkisini vali yardımcılarına yada kaymakamlara devredebilecek.

DERNEK DENETİMİNDE BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLECEK

Merkezi yurt haricinde olup Türkiye’de faaliyette bulunan vakıfların da yabancı dernekler benzer biçimde kanun kapsamına alınarak uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla Dernekler Kanunu’nda değişim yapılmış oldu.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer edinen suçlar ile Türk Ceza Kanunu’nda yer edinen uyuşturucu yada uyarıcı madde yapım ve ticareti ya da suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama suçlarından mahkum olanlar derneklerin genel kurul dışındaki organlarında vazife alamayacaklar. Dernek organlarına seçildikten sonrasında bu suçlardan mahkum edilenlerin görevi sona erecek. Yasaklanmış hakların geri verilmesi sonucu verildiği takdirde bu fıkra hükümleri uygulanmayacak.

Derneklerin denetimlerinin periyodik yapılmasını teminen, risk değerlendirmelerine gore denetimlerin üç yılı geçmeyecek şekilde her yıl ve kamu mensubu tarafınca yapılması öngörülüyor.

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernekler denetçileri hariç, denetimlerde görevlendirilecek kamu görevlilerine verilecek ücretin tutarı İçişleri Bakanlığı ile Gömü ve Maliye Bakanlığınca beraber tespit edilecek ve İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Denetim ile görevlendirilenler, kamu kurum ve kuruluşlarından, bankalar dahil gerçek ile tüzel kişilerden denetim görevi kapsamına giren hususla sınırı olan olarak ilgili informasyon ve belgeyi isteme yetkisine haiz olacak. Talepte bulunulanlar hususi kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek informasyon ve belge vermekten kaçınamayacak.

İçişleri Bakanlığınca yada mülki yönetim amirliğince talep edilmesi halinde, dernekler ile derneklere ilişik her türlü tesis, kurum ve ortaklığı bulunan kuruluşlar, vazife alanları ile sınırı olan olmak suretiyle ilgili bakanlık ve kuruluşlar tarafınca denetlenecek. Denetim esnasında, uzmanlık yada teknik informasyon gerektiren durumlarda İçişleri Bakanlığı, valilikler ve kaymakamlıklar tarafınca bilirkişi görevlendirilebilecek.

DERNEKLERİN YURT DIŞINA YAPILACAK YARDIMLARI

Teklifle, dernekler tarafınca yurt dışına yapılacak yardımların saydam ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesi, ek olarak suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile savaşım kapsamında lüzumlu tedbirlerin alınması amacıyla, bildirim esasına dayalı olmak suretiyle Türkiye’den yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna gore, yurt dışına yapılacak yardımlar, yardım gerçekleştirilmeden ilkin dernekler tarafınca mülki yönetim amirliğine bildirilecek. Bildirimin şekli ve içinde ne olduğu ile yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenecek.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer edinen suçlar ile Türk Ceza Kanunu’nda yer edinen uyuşturucu yada uyarıcı madde yapım ve ticareti ya da suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı derneğin genel kurulu dışındaki organlarında görevli olanlar yada ilgili personel hakkında kovuşturma başlatılması halinde bu kişiler ya da bu kişilerin vazife yapmış olduğu organlar geçici bir önlem olarak İçişleri Bakanı tarafınca görevden uzaklaştırılabilecek. Bu tedbirin kafi olmaması ve gecikmesinde sakınca bulunması durumunda İçişleri Bakanı, demeği geçici olarak faaliyetten alıkoyabilecek ve derhal mahkemeye başvuracak. Mahkeme 48 saat içinde faaliyetten geçici alıkoymaya ilişkin kararını verecek. İlgililer daima faaliyetten geçici alıkoyma kararının kaldırılmasını talep edebilecek. Mahkeme başvuruyu gecikmeksizin karara bağlayacak.

İDARİ YAPTIRIMLAR ARTIYOR

Teklifle dernekler üstünden suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarıyla daha etkin savaşım için yönetimsel yaptırımlar tekrardan düzenleniyor ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla yaptırım miktarı artırılıyor. Buna gore, tutulması mecburi olan defter ve belgelerin, okunamayacak hale gelmesi yada kaybolması halinde, öğrenme tarihinden itibaren 15 gün içinde dernek merkezinin bulunmuş olduğu yerin yetkili mahkemesine zayi belgesi almak için başvurmayan yada bu belgeyi denetim esnasında ibraz edemeyenler 3 aydan bir yıla kadar hapis yada adli para cezası ile cezalandırılacak.

Mülki yönetim amirliğine evvelde bildirimde bulunmadan yurt dışındaki şahıs, kurum ve kuruluşlardan yardım alanlara, 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar yönetimsel para cezası verilecek.

Denetim esnasında istenen belgelerin gösterilmemesi durumunda, 5 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına kadar yönetimsel para cezası verilecek. Sadece bu aykırılığın kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde gerçekleşmesi halinde yetkilendirilen makamın yapacağı bildirim üstüne, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda çalıştırılma biçimine bakılmaksızın vazife yapanlar hakkında disiplin hükümlerine gore işlem yapılacak ve sonucu yetkili makama bildirilecek.

7 bin Türk lirasını aşan her türlü gelir, tahsilat, gider ve ödemelerini bankalar ve öteki finans kuruluşları yada Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi vasıtasıyla yapmayan dernek yöneticilerine her bir işlem için işleme mevzu tutarın yüzde 10’una kadar yönetimsel para cezası verilecek.

15 yaşını bitiren sadece yasal temsilcilerinin yazılı izni olmadan çocuk dernekleri kuran yada üye olanlar için ve bu kişilerin görevlerini yazılı uyarıya karşın 7 gün içinde sonlandırmayan dernek yöneticilerine 1500 Türk lirası İdari para cezası verilecek. Mülki yönetim amirince meydana getirilen ikinci yazılı uyarıya karşın 30 gün içinde bu kişilerin organlardaki görevlerinin sonlandırılmaması halinde cumhuriyet savcısının yada bir ilgilinin istemi üstüne mahkeme, derneğin feshine karar verebilecek.

Teklifle, Dernekler Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, yasa hükümlerinin, yurt haricinde bulunan tüm sivil cemiyet müesseselerinin Türkiye’de yapacakları faaliyetlere de uygulanabilmesi sağlanıyor. Kanunda yargı bulunmayan hallerde ise Türk Çağdaş Kanunu hükümlerinin uygulanacağı yargı altına alınıyor.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda meydana getirilen değişikliğe gore, yürütülen soruşturma yada kovuşturmalar bakımından muhafaza altına alınan yada el konulmuş olan malvarlığı değerlerinin kıymeti tespit edilecek.

Düzenlemeyle Kabahatler Kanunu’nda sayılan tüzel kişilerin sorumluluğu bakımından suçların bir hususi hukuk tüzel kişisinin organ/temsilcisi ya da organ/temsilci olmamakla beraber tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde vazife üstüne alan bir şahıs tarafınca tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, tüzel şahıs hakkında yönetimsel para cezası yaptırımı uygulanması sonucunu doğuran suçlar arasına uyuşturucu yada uyarıcı madde yapım ve ticareti de ekleniyor.

Teklifle terörizmin finansmanı suçu bakımından da uyum düzenlemesi yapılıyor. Buna gore, terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da tanımlanan “terörizmin finansmanı suçu”nun, tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, bu tüzel kişiye iki milyon liraya kadar verilebilecek yönetimsel para cezasının üst sınırı 50 milyon liraya yükseltiliyor. Söz mevzusu ceza, işleme yada eyleme mevzu menfaatin iki katından azca olamayacak.

Daha ağır yönetimsel para cezasını gerektiren bir kabahat oluşturmadığı hallerde, bir hususi hukuk tüzel kişisinin organ/temsilcisi yada organ/temsilci olmamakla beraber bu tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde vazife üstüne alan bir şahıs tarafınca bir tüzel kişinin yararına işlenmesi durumunda, tüzel şahıs hakkında yönetimsel para cezasına karar verilebilmesi için fiili gerçekleştiren şahıs hakkında yürütülen soruşturma yada kovuşturmanın tamamlanması beklenmeyecek. Soruşturma yada kovuşturma sonucunda suçun tüzel kişinin yararına işlenmediğinin anlaşılması halinde yönetimsel para cezası kaldırılacak, öğrenim edilmiş ise iade edilecek.


Okumaya devam et.
Yorum için tıkla

Cevap bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gündem

Adalet Bakanı Gül’den hayvan hakları kanununa ilişkin açıklamaBakan Gül, Twitter’dan yapmış olduğu paylaşımda, sokak hayvanlarının unutulmaması çağrısında bulunarak, “Doğayı paylaştığımız can dostlarımız, sahipli-sahipsiz ayrımı yapılmaksızın bakıma, korunmaya, gözetilmeye muhtaçtır. Bu anlayışla Meclisimizin en kısa sürede hayvanları koruyacak kanunu çıkaracağına inanıyor, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

Gül, bakanlığın web sayfasında yer edinen İşyurtları Kurumu mensubu ve hükümlülerinin birçok ilde sokak hayvanları için belirlenen bölgelere yiyecek ve su bırakmasına ilişkin bilgilendirmeye de yer verdi.

Bakanlığın Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, mevsim koşulları ve salgın sebebiyle aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik emek harcama başlattı.

İşyurtları Kurumuna bağlı hükümlüler ve kurum çalışanının yer almış olduğu emek harcama kapsamında, birçok şehirde çeşitli noktalara hususi kaplarda her gün sokak hayvanları için yiyecek ve su bırakılıyor.

FOÇA’DA BAŞLADI, TÜRKİYE’YE YAYILDI

İşyurtları Kurumu, uygulama ile hayvanların yaşam haklarını koruyarak sahipsiz hayvanların bakımına destek oluyor.

Türkiye genelinde ilk olarak Foça’da süregelen hayvan dostu uygulama Erzurum, Afyon, Niğde, Bolu, Edirne, Kırşehir, Konya başta olmak suretiyle birçok İşyurtları Müdürlüğünce sürdürülüyor.

Sokak hayvanları için personel nezaretinde çeşitli noktalara her gün yiyecek ve su dolu kaplar bırakan hükümlüler, tabiat ananın mühim bir parçası olan hayvanların yaşam haklarını korurken, bu örnek davranışları vatandaşlar tarafınca da takdir topluyor.


Okumaya devam et.

Gündem

Türkiye’deki üç tencerenin ikisi Kahramanmaraş’tanTürkiye’deki tencere ve tencere ihtiyacının yüzde 70’inin Kahramanmaraş’tan yapıldığını ve hem de dünyadaki birçok ülkeye ihracat meydana getiren bir şehir bulunduğunu biliyor muydunuz?


Türkiye’deki üç tencerenin ikisi Kahramanmaraş’tan

Türkiye’nin İstanbul’dan sonrasında en mühim metal mutfak eşya üretim merkezlerinden Kahramanmaraş, hem iç piyasada hem ihracatta tencere ve tencere ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.

KENT’İN İHRACATTA ÖNEMLİ BİR AĞIRLIĞI VAR

Salgın döneminde dünyadaki birçok ülke, metal mutfak eşyasını tedarik etmek için Türkiye´ye yöneldi. Kahramanmaraş, metal mutfak eşyasında Orta Doğu mutfağının yüzde 70’ine Avrupa’nın ise yüzde 25’ine hitap ediyor.

METAL MUTFAK EŞYASININ ANA ÜSSÜ KAHRAMANMARAŞ’TAN 172 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Metal mutfak eşyasının üretim merkezi Kahramanmaraş, pandemiye karşın 132 ülkeye ürün sattı. Türkiye’nin metal mutfak eşyası üretiminin yüzde 75’ini tek başına Kahramanmaraş belirliyor. 132 ülkeye 172 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kentte, irili ufaklı 100 sektör bulunuyor.

Türkiye’deki üç tencerenin ikisi Kahramanmaraş’tan VİDEO

Türkiye’deki üç tencerenin ikisi Kahramanmaraş’tan #1

SEKTÖRDE 25 BİN KİŞİNİN İSTİHDAM EDİLİYOR

25 bin kişinin istihdam edilmiş olduğu metal mutfak eşyası üretiminde, minimum 3 kuşaktır sektörü ayakta tutan sanayiciler içeriyor. Kentteki üreticiler gelişmiş teknolojik makinelerle üretimi geçen yıla oranla yüzde 16 artırdı.

Türkiye’deki üç tencerenin ikisi Kahramanmaraş’tan #2

“3. NESİL OLARAK METAL MUTFAK EŞYA ÜRETİMİNDE HİZMET VERİYORUZ”

Kahramanmaraş’ta 70 senedir deden kalma meslekleri olan metal mutfak eşyaları üretiminde çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Sıddık Öncülokur, “Biz, 3’üncü nesil olarak metal mutfak eşya üretiminde hizmet veriyoruz. Türkiye’de metal mutfak eşya üretiminde Kahramanmaraş sayılı kentlerinden biri. Alüminyum, teflon, çelik ve granit şeklinde mutfak eşyalarında bizim aylık üretimimiz 800 bin civarında. 200 civarında personelimiz var teknolojik makinelerle üretim yapıyoruz. Ürünlerimizi dünyanın 5 kıtasında yüzde 80 ihracatımız 60 ülkeye yapılıyor.

Türkiye’deki üç tencerenin ikisi Kahramanmaraş’tan #3

METAL MUTFAK EŞYA ÜRETİMİNDE TÜRKİYE’NİN YÜZDE 70 CİVARINDA ÜRETİMİ KAHRAMANMARAŞ’TAN

Kent içinde de 50 senelik babadan dededen kalma müşterilerimizde olduğu şeklinde, ulusal ve zincir marketlerle ortak projelerle üretimler yapmış olup satışlarımız mevcuttur. Kahramanmaraş metal mutfak eşya üretiminde Türkiye’nin yüzde 70 civarında üretimini yapıyor.” dedi.

Türkiye’deki üç tencerenin ikisi Kahramanmaraş’tan #4


Okumaya devam et.

Gündem

Ankara’da 3 yavru köpek ölü bulundu! Donarak öldüler iddiası…Şehit İsmail Başaran Caddesi’nde yol kenarında 3 yavru köpeğin telef bulunduğunu gören vatandaşlar, belediyeye haber verdi. Gelen Altındağ Belediyesi ile Doğu Koruma Ulusal Parklar Genel Müdürlüğü 9’uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri araştırma yapmış oldu. Öldüğü belirlenen köpekler, detaylı araştırma için Baytar Denetim Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne götürüldü.

Köpeklerin bulunmuş olduğu yerde oturan Muhammet Güllük, köpeklerin donarak öldüğünü iddia ederek, “Hava çok soğuk olduğu için olmuş. Biz görünce yanlarında ateş yaktık. ‘Belki onları tekrar yaşatırız’ dedik; ama yaşamadı. En son dün akşam gördük. Kar çok yağıyor, hava da çok soğuk olduğu için olmuş. Öldükleri yerde yaşıyorlar. 7 tane vardı, 3’ü ölmüş” dedi.

 


Okumaya devam et.

Facebook

Popüler

Python örnek projeler deneme bonusu veren siteler